Tvistlösning

ECC-nätverket jobbar med information och råd till konsumenter samt hjälp i enskilda fall genom medlingsförsök med företag. Medlingsförsöken sker på frivillig basis. ECC-nätverket har inga tvångsmedel att tillgå. Därför går alla ärenden inte att lösa. I vissa fall är det nödvändigt att få ett ärende prövat i domstol eller ett alternativ till en domstol.

Alternativ tvistlösning och tvistlösning i domstol

I fall då rättsläget är oklart eller näringsidkaren inte samarbetar eller svarar kan rådgivarna informera om alternativa möjligheter att gå vidare med ärendet. Det kan ske i en klagonämnd eller liknande tvistlösning utanför domstol (ADR/Alternative Dispute Resolution) eller i domstol i ett europeiskt småmålsförfarande. Om kravet är otvistigt, men man ändå inte får betalt enligt kravet, kan man överväga ett europeiskt betalningsföreläggande.

Om europeiskt betalningsföreläggande hos Ditt Europa

Om europeiskt småmålsförfarande hos Ditt Europa

Online Dispute Resolution (ODR)

Europeiska kommissionen har skapat en webbplats för e-handelstvister (ODR-plattformen). Där kan konsumenter diskutera en lösning med näringsidkaren. Näringsidkaren kan föreslå en lämplig ADR som kan pröva tvisten. Man kan hitta en lista på alla ADR inom EU, Norge, Island och Storbritannien, som är godkända och uppfyller kvalitetskrav i fråga om opartiskhet, effektivitet och tillgänglighet. Konsument Europa är kontaktpunkt för ODR-plattformen.

ODR-plattformen

Kontaktpunktsuppdrag

Ta del av relevant EU-lagstiftning

Källa: Konsument Europa

Granskad: 23 januari 2024