EU-kommissionen vill modernisera och förenkla alternativ tvistlösning

Nyhet: Publicerad 24 oktober 2023

EU-kommissionen föreslår nya åtgärder för att effektivisera alternativ tvistlösning på den digitala marknaden. Kommissionens förslag innehåller en rad moderniseringar som syftar till att förenkla förfaranden utanför domstol och stärka konsumentskyddet i EU.

De föreslagna ändringarna syftar till att anpassa de befintliga reglerna till den föränderliga digitala marknaden och samtidigt utvidga tillämpningsområdet för direktivet om alternativ tvistlösning.

Syftet med de nya åtgärderna

Det främsta syftet med de föreslagna nya åtgärderna är att ge konsumenterna effektiva, tillgängliga och rättvisa mekanismer för att lösa tvister. Detta gäller särskilt i fall av vilseledande reklam, manipulativa gränssnitt, tillgång till tjänster och omotiverad geoblockering. Initiativet är också en del av EU-kommissionens konsekvensbedömning och resultatet från den så kallade ”consumer scoreboard”, en enkät som EU kommissionen skickat ut till alla medlemsländer samt Island och Norge för att undersöka konsumtionsvanor under 2023. Det är dessutom en del av EU:s bredare strategi för att se till att konsumenter på ett effektivt sätt kan hävda sina rättigheter i en alltmer digital och gränsöverskridande miljö.

Förslagets huvudpunkter

Utvidgning av direktivets tillämpningsområde:

Det nya direktivet om alternativ tvistlösning syftar till att omfatta alla aspekter av EU:s konsumentlagstiftning och se till att näringsidkare utanför EU också omfattas av reglerna. Denna utvidgning kommer även att adressera otillbörliga metoder som exempelvis manipulativa gränssnitt, vilseledande reklam samt geoblockering.

Incitament för företag att delta:

Företagen kommer att fortsatt att få besluta om de vill delta i tvistlösning utanför domstol, men genom förslaget införs en skyldighet för företaget att svara inom 20 arbetsdagar om en konsument begär att få hjälp med alternativ tvistlösning. Detta tillvägagångssätt syftar till att påskynda processen och uppmuntra företag att engagera sig i att lösa tvister genom alternativ tvistlösning.

Förbättrat konsumentstöd:

Instanser som ECC-nätverket kommer att ge skräddarsytt stöd till konsumenter, särskilt utsatta personer så att de kan inleda sina ärenden. Detta stöd kan komma att omfatta tjänster som hjälp med översättningar, förklaringar av förfarandet, information om avgifter och hjälp med fysisk dokumentation. I Sverige är Allmänna reklamationsnämnden (ARN) den mest välkända tvistlösningsnämnden, men det finns även sex andra nämnder som är godkända för att pröva tvister. Du kan läsa om vilka fler tvistlösningsnämnder det finns på Hallåkonsument.se

Nästa steg

Kommissionens förslag måste nu antas av Europaparlamentet och rådet.

Vill du veta mer?

Hitta mer bakgrundsinformation på EU kommissionens webbplats (information på engelska) New measures to simplify the resolution of disputes out of court and boost consumer rights (europa.eu)

Till alla nyheter