Integritetsdeklaration för ECC-nätverket

Denna integritetsdeklaration beskriver hur de europeiska konsumentkontor, som ingår i ECC-nätverket, hanterar personuppgifter från de personer som kontaktar ett konsumentkontor.

Du som konsument kan kontakta ditt konsumentkontor antingen för att begära information, eller för att få hjälp med ett klagomål eller en tvist med en näringsidkare i ett annat EU-land samt Norge, Island och Storbritannien.

Nedan beskrivs vilka åtgärder som vidtas för att skydda de personuppgifter som samlas in.

I. ECC-nätverket: Syfte och deltagare

ECC-nätverket arbetar med att stärka konsumenternas ställning genom att ge råd om deras rättigheter och bistå vid tvistlösning i de fall då konsumenter har köpt produkter utomlands. Konsumentkontoren erbjuder konsumenterna flera olika tjänster, från information om deras rättigheter till råd och stöd vid klagomål och information om möjliga alternativ vid tvistlösning. De ger också råd om och stöd vid tvistlösning utanför domstol för konsumenter i Europa (förutsatt att detta är möjligt) när överenskommelse inte kan nås direkt med en näringsidkare.

För att ECC-nätverket ska kunna bedriva denna verksamhet används ett datorprogram för att samla in och behandla nödvändiga personuppgifter från konsumenten eller anmälaren. Ansvarig för detta verktyg är Europeiska kommissionen.

De europeiska konsumentkontoren samlar in uppgifterna i enlighet med åtgärd 10 i bilagan till Europaparlamentets och rådets beslut nr 1926/2006/EG av den 18 december 2006 om inrättande av ett program för gemenskapsåtgärder på området konsumentpolitik (2014–2020) (OJ L5 09/01/2004).

Insamlingen och bearbetningen av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter, och upphävandet av förordning (EC) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EC, särskilt artikel 5 a och 5 b.

II. Vilka personuppgifter samlas in, hur görs det och vad används de till?

A. Personuppgifter som registreras i ECC-nätverkets ärenderegistreringsprogram ECC-Net2

ECC-nätverket samlar in personuppgifter för att identifiera en konsument eller anmälare som begär information eller söker stöd vid klagomål eller tvist med en näringsidkare i ett annat EU-land (eller Norge, Island och Storbritannien) än det konsumenten själv bor i. Konsumentkontoret samlar in alla eller vissa av följande uppgifter: namn, adress, telefon, fax, e-post, kön och språk.

Om konsumenten lämnar in handlingar som underlag till sitt ärende kan även de registreras.

B. Teknisk information

Konsumentkontoret registrerar samtliga uppgifter i ECC-nätverkets ärenderegistreringsprogram ECC-Net2 för Europeiska kommissionens räkning (generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd). Själva programvaran för ärenderegistrering finns på en server hos Europeiska kommissionens generaldirektorat för informationsteknik.

Inga personuppgifter lagras i de kakor (cookies) som skapas vid ärenderegistreringen.

III. Vem har tillgång till personuppgifterna?

För att ECC-nätverket ska kunna arbeta effektivt är det viktigt att alla uppgifter i ett ärende, inklusive personuppgifter, görs tillgängliga för konsumentkontoren. Det är bara två konsumentkontor som får tillgång till personuppgifter, nämligen de i det land där konsumenten bor, och det land där näringsidkaren är verksam, då det är dessa kontor som hjälper till att lösa klagomål och tvister. När det gäller förfrågningar om information är det bara det konsumentkontor som svarar på förfrågan som har tillgång till uppgifterna. Vidare har viss personal vid EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa och konsumentskydd tillgång till uppgifterna i ett ärende, även personuppgifterna, för att de ska kunna göra nödvändiga kvalitetskontroller av ECC-nätverkets arbete, samt för nätverks- och databasunderhåll som att blockera eller radera personuppgifter när en konsument så begär och det är motiverat. Alla personuppgifter som samlas in används enbart i den utsträckning det är nödvändigt för att genomföra ovanstående uppgifter.

När det gäller klagomål eller tvister över gränserna är det konsumentkontor som du som konsument har kontaktat som registrerar dina uppgifter i ärenderegistreringsprogrammet. Informationen skickas sedan till konsumentkontoret i det land där den näringsidkare klagomålet gäller är verksam. Personalen vid de båda konsumentkontoren använder uppgifterna för att hjälpa dig lösa tvisten, om så är nödvändigt genom att direkt kontakta näringsidkaren, som i så fall får ta del av uppgifterna.

När det gäller en förfrågan om information registrerar konsumentkontoret dina uppgifter för att kunna bearbeta förfrågan. I sådana fall överförs uppgifterna inte till något annat centrum.

IV. Hur skyddas uppgifterna?

Uppgifterna lagras i ett säkert system som omfattas av EU-kommissionens säkerhetsbeslut och av bestämmelser som kommissionens säkerhetsdirektorat antagit för denna typ av uppgifter och tjänster. Systemet skyddas med användarnamn och lösenord.

V. Kan jag kontrollera, ändra och radera mina uppgifter?

Konsumenterna kan kontrollera och ändra sina personuppgifter. De kan också begära att uppgifterna blockeras eller raderas från ärendehanteringsprogrammet ECC-Net2. En sådan begäran behandlas inom två månader från det att den inkommit. Om du vill begära att dina uppgifter blockeras eller raderas kontaktar du antingen det konsumentkontor där ärendet registrerades, eller Europeiska kommissionen:

Konsument Europa: E-post: infokonsumenteuropa@konsumentverket.se

Telefon: 0771-525 525.

The European Commission Head of Unit E.3: Consumer Enforcement and Redress Directorate-General for Justice and Consumers European Commission

e-mail: JUST-E3@ec.europa.eu

The Data Protection Officer (DPO) of the Commission: DATA-PROTECTIONOFFICER@ec.europa.eu

The European Data Protection Supervisor (EDPS): edps@edps.europa.eu.

VI. Hur länge sparas uppgifterna?

Alla personuppgifter lagras i ECC-Net2 så länge det behövs för uppföljning av ärendet, dock i högst ett år från det att ärendet avslutats. Därefter raderas samtliga personuppgifter. Information om ärenden sparas ibland anonymt för statistik.

VII. Kontaktinformation

Om du har frågor eller synpunkter på hur dina personuppgifter använts ska du i första hand kontakta det konsumentkontor du varit i kontakt med. Om du har ytterligare klagomål efter det kan du kontakta Europeiska kommissionen. Adresser finns under punkt V ovan.

VIII. Klagomål

Klagomål i tvister rörande behandlingen av personuppgifter kan ställas till den europeiska datatillsynsmannen, (the European Data Protection Supervisor), se kontaktuppgifter under punkt V ovan.

Källa: Konsument Europa

Granskad: 9 januari 2023