This section is not available in English

If you want to read the latest news in English, please visit the website of the European Commission. Go to the European Commission's website

Stärkt samarbete mellan ECC-nätverket och Travel Net

Nyhet: Publicerad 3 juli 2024

I slutet av maj deltog Konsument Europa på ECC- nätverkets möte med Travel Net. Mötet hölls för att kunna stärka konsumenternas rättigheter inom reseindustrin.

Vid det årliga mötet i Köpenhamn representerade sex av våra systerkontor ECC-nätverket, där Konsument Europa var en representant. Under mötet diskuterades bland annat hur samarbetet mellan nätverken kan stärkas.

Alternativ tvistlösning inom resebranschen

Travel Net är ett europeiskt nätverk för de ADR-organ som hanterar konsumentklagomål inom resebranschen. ADR står för Alternativa Dispute Resolution och är ett sätt för konsument att lösa tvister utanför domstol. Resesektorn är ett av de områden där ECC-nätverket hjälper flest konsumenter med deras gränsöverskridande klagomål. Av den anledningen är det mycket viktigt för ECC-nätverket att ha en grundlig förståelse för de möjligheter till tvistlösning utanför domstol som finns inom denna sektor. Travel Net är viktig för nätverket eftersom de representerar några av de mest betydande tvistlösningsorganen inom resesektorn. Ett nära samarbete med Travel Net är ett av många sätt för att säkerställa bästa möjliga service för de konsumenter som kontaktar ECC-nätverket med sina klagomål.

Fyra fokusområden

Under mötet enades de två nätverken om att stärka sitt samarbete. Fyra särskilda områden identifierades som prioriterade:

  • Kunskap - Ökat kunskapsutbyte på nätverksnivå kring relevanta juridiska frågor och arbetssätt.

  • Service - Ett gemensamt fokus på att förbättra konsumenternas upplevelse vid hantering av klagomål mot företag i andra EU-länder.

  • Information - Samarbete och datadelning på nätverksnivå vid påverkansarbete och remissvar på lagstiftningsinitiativ som rör resor.

  • Utveckling - Samarbete för att utöka Travel Nets deltagarbas även i EU-länder där det idag inte finns några anslutna ADR-institutioner.

Revidering av EU:s ADR-förordningar

Dialogen mellan ECC-nätverket och Travel Net är särskilt relevant i samband med den pågående översynen av EU:s ADR-regler som styr europeiska konsumentklagomålsorgan. Enligt det nya förslaget ska det inrättas kontaktpunkter för alternativ tvistlösning i alla EU-länder för att hjälpa konsumenter, företag och alternativa tvistlösningsorgan att hantera gränsöverskridande klagomål. ECC-nätverket arbetar för att de nationella ECC-kontoren i alla EU-länder ska ha rollen som kontaktpunkt för alternativ tvistlösning. I denna roll ingår att främja användningen av alternativ tvistlösning och underlätta kommunikationen mellan parterna och det berörda alternativa tvistlösningsorganet.

På ECC-nätverkets gemensamma webbplats kan du läsa mer (på engelska)

Till alla nyheter