stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Tvistlösning i domstol

Uppdaterad: 2019-07-05

Ibland kan tvisten inte prövas i ett alternativt tvistlösningsorgan. Då går det att föra talan mot en näringsidkare i domstol.

En rättegång i ett tvistemål är uppdelad på förberedelse och huvudförhandling. Förberedelsen består av två delar, en skriftlig och en muntlig. När förberedelsen är avslutad kallar tingsrätten parterna, vittnen och andra som ska höras till ett sammanträde som kallas huvudförhandling. I tvistemål består rätten av antingen en eller tre juristdomare. Mål som rör högst ett halvt basbelopp avgörs av en ensam domare.

Om du är missnöjd med tingsrättens dom kan du överklaga domen till hovrätten, men det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet på nytt i sin helhet. Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra fall; när hovrätten är tveksam till om tingsrätten har dömt rätt, om det behövs för att hovrätten ska kunna bedöma om tingsrätten har dömt rätt, om det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor eller när det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Den part som vill överklaga domen ska göra det skriftligen inom tre veckor från det att domen meddelades. I domen anges sista dag för överklagande och hur du går tillväga. Överklagandet skickas till tingsrätten. Tingsrätten skickar överklagandet och alla handlingar i målet till hovrätten som gör en förnyad prövning av målet.

Om hovrätten ger prövningstillstånd ges parterna möjlighet att bemöta varandras argument, men möjligheterna att åberopa nya omständigheter eller bevis är begränsade. Hovrätten har möjlighet att avgöra målet utan att hålla någon huvudförhandling.

En hovrättsdom kan överklagas till Högsta domstolen. I allmänhet krävs det dock prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska ta upp ett mål.

Det finns en enklare typ av rättegång som kallas "Tvistemål av mindre värde". Den gäller om ditt krav är lägre än ett halvt basbelopp det vill säga 22 200 kronor (basbeloppet är 44 400 kronor år 2014). Att lämna in en stämningsansökan kostar i dagsläget 900 kronor. Särskilda blanketter och information finns hos tingsrätten.

Vilken domstol som är behörig att pröva ditt ärende avgörs enligt Bryssel I-förordningen. Regeln är att talan väcks vid behörig domstol i landet där svaranden har sin hemvist. Det vill säga i landet där företaget finns. Det finns dock undantag för avtalsförhållanden.

  • Talan kan väckas vid uppfyllelseorten, det vill säga där varan levereras respektive där tjänsten ska utföras.
  • Om tvisten hänför sig till verksamheten vid en filial, agentur eller annan etablering, så kan talan väckas vid domstolen där den är belägen.
  • Det finns särskilda regler för försäkringstvister i tjänstedirektivet. Regleringarna finns artikel och för konsumenttvister i artikel 15.
  • Enligt artikel 16 kan konsumenten välja vilken domstol han vill väcka talan vid.
  • Talan mot en konsument måste väckas i medlemsstaten där konsumenten har sitt hemvist.
  • Avser talan sakrätt i fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom så finns en exklusiv behörighet för medlemsstaten där fastigheten är belägen.
  • Samma sak gäller om man har avtalat om vilken domstol som ska vara behörig vid tvist. Här finns inskränkningar för konsumentavtal, se artikel 17 i tjänstedirektivet.

Oavsett det ovan nämnda bör följande observeras: Även om domstolen inte är behörig så blir den behörig om svaranden går i svaromål inför den ursprungliga obehöriga domstolen (enligt artikel 24).

Vid tvist om betalning kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om motparten inte invänder mot föreläggandet anses skulden fastställd och Kronofogden kan hjälpa dig att driva in skulden. Skulle motparten bestrida betalningsansvar överlämnas ärendet till tingsrätten.

För att du ska kunna ansöka om betalningsföreläggande ska:

  • skulden vara förfallen till betalning
  • du själv kunna påverka skulden genom förhandling (det vill säga att den är förlikningsbar)
  • skulden avse pengar

Läs mer om betalningsföreläggande på Kronofogdens webbplats