Europeiskt småmålsförfarande

Uppdaterad: 2017-08-07

Europeiskt småmålsförfarande är ett domstolsförfarande som har som syfte att både effektivisera handläggningen och sänka kostnaderna i gränsöverskridande tvister om mindre värden.

Bild på kvinna och man i möte

För att denna förordning ska kunna tillämpas måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Tvisten måste vara gränsöverskridande. Det vill säga att om talan väcks i en domstol så måste en av parterna bo, eller ha sitt hemvist, i en annan medlemsstat.
  • Tvisten ska röra civilrättsligt mål där tvisteföremålets värde (exklusive ränta, omkostnader och utlägg) inte är ett högre belopp än 5 000 euro vid tidpunkten för ansökan.
  • Vissa typer av tvister är helt undantagna från förordningen, till exempel konkurser och tvister som rör arbetsrätt.

Om svaranden motsätter sig ett europeiskt betalningsföreläggande ska detta kunna gå vidare enligt reglerna för det europeiska småmålsförfarandet. Ett tak införs för de domstolsavgifter som totalt sett får tas ut när ett europeiskt betalningsföreläggande ska gå vidare för att handläggas som ett europeiskt småmål. Tidsfristen för att ansöka om en förnyad prövning är 30 dagar.

Domstolen ska under vissa förutsättningar hålla en förhandling via till exempel videokonferens. Möjligheten till elektronisk delgivning av handlingarna har utökats genom att elektronisk delgivning likställs med delgivning per post.

En dom av till exempel en spansk domstol i ett europeiskt småmålsförfarande ska både erkännas och verkställas i Sverige precis som om det vore en dom från en svensk domstol.

En ansökan som inleder ett europeiskt småmålsförfarande lämnas in till en tingsrätt (under förutsättning att den tingsrätten är behörig att pröva tvisten). Detta enligt den svenska lagstiftning som har införts i anslutning till förordningen, lag om europeiskt småmålsförfarande (SFS 2008:1038).