Andra instanser som kan hjälpa dig

Uppdaterad: 2017-04-26

Konsument Europa kan ge dig information om gränsöverskridande handel inom EU samt hjälpa dig om du har problem med ett köp av en vara eller tjänst i ett annat EU-land samt Norge och Island.

Men det finns även en rad andra nätverk och instanser som du kan ha nytta av:

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Du hittar Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd via den här länken.

Consumer Classroom - om du är lärare och behöver utbildningsmaterial

"Consumer Classroom" är en EU-finansierad webbplats som vänder sig gymnasielärare inom EU. Den tillhandahåller högkvalitativ konsumentinformation samt interaktiva verktyg för att ge 12-18-åringar den praktiska kunskap i konsumentfrågor som de behöver.

Consumer Classroom når du via den här länken.

Consumers International - om du handlat av ett företag utanför EU eller USA

Om du fått problem med en säljare utanför EU eller USA kan du vända dig till en lokal konsumentorganisation i det landet. Många är medlem i Consumers International. På deras webbplats kan du söka konsumentorganisationer över hela världen.

Hitta konsumentorganisationer på Consumers International

Den lokala konsumentvägledningen – om du har handlat av ett svenskt företag

I de flesta kommuner finns konsumentvägledare som kan ge dig råd i enskilda ärenden och tvister med svenska näringsidkare. Rådgivningen är gratis och opartisk.

Du hittar din lokala konsumentvägledare via Hallå konsument.

Ditt Europa – praktisk information om EU:s inre marknad

”Ditt Europa” är en informationsportal med länkar till olika webbplatser. Portalen vänder sig både till privatpersoner och till företag. Som privatperson kan du bland annat få information om hur det är att bo, arbeta och studera i ett annat EU-land. Och som företag kan du få information om hur näringsverksamhet kan bedrivas i ett annat EU-land – till exempel kan du få uppgifter om företagsregistrering, offentlig upphandling, beskattning, företagsregister, finansieringsmöjligheter och arbetsmarknadslagar.

Mer information hittar du på Ditt Europa:s webbplats.

Ditt Europa Rådgivning – om det har uppstått problem på EU:s inre marknad

Ditt Europa – Rådgivning (Your Europe Advice) är en kostnadsfri rådgivningstjänst via Internet som bemannas av jurister. Hit kan du vända dig om det har uppstått ett konkret problem när du rört dig på EU:s inre marknad.

Läs mer via den här länken.

Dolceta - om du vill ha information om olika konsumentfrågor

Dolceta är ett projekt för konsumentutbildning. Projektet pågår i EU:s alla 27 medlemsländer och finansieras av Europeiska kommissionen. Dolcetas webbplats har flera avdelningar med hundratals informativa artiklar om olika konsumentfrågor.

Mer information om Dolceta finner du här

Enterprise Europe Network – om du har ett litet eller medelstort företag

Enterprise Europe Network hjälper små- och medelstora företag att bättre dra nytta av det svenska EU-medlemskapet och den inre marknaden. Syftet är att främja den regionala och lokala tillväxten. Enterprise Europe Network finns på cirka 20 platser i Sverige. Nätverket är integrerat i befintliga nationella och regionala näringslivsorganisationer, universitetsnära teknikcentra och forskningsinstitut.

Läs mer på Enterprise Europe Networks sajt.

Europa Direkt – om du vill få allmän information om EU

Europa Direkt är ett informationsnätverk med 500 kontor runtom i Europa varav 18 i Sverige. Hit kan privatpersoner, företag och organisationer vända sig för att få kostnadsfri allmän information om EU. Här kan man även få tillgång till EU-litteratur, officiella dokument, databaser och nyhetsbrev.

Klicka på länken för att komma till Europa Direkts webbplats.

Europeiska ombudsmannen – om du vill klaga på en EU-institution

Europeiska ombudsmannen tar upp klagomål om administrativa missförhållanden inom EU:s institutioner och organ. Om du tycker att en EU-institution har behandlat dig orättvist, att du inte fått den information du sökte eller att handläggningen av ditt ärende gått alltför långsamt, kan du vända dig till ombudsmannen. Ombudsmannen tar upp klagomålet med den berörda EU-institutionen och ber den rätta till missförhållandet. Om det inte görs, kan ombudsmannen rikta ett förslag till rekommendation där han uppmanar institutionen att vidta åtgärder. I sista hand skriver ombudsmannen en rapport till Europaparlamentet. Oftast rättar EU-institutionerna till missförhållandena redan efter ett första påpekande. Alla som är medborgare eller bosatta i ett EU-land liksom företag och organisationer med säte i EU kan vända sig till ombudsmannen.

På Europeiska ombudsmannens webbplats får du mer information.

Europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område – om du vill ha information om hur civilrätt och offentlig rätt

Europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område är en webbplats i EU-kommissionens regi som vänder sig till privatpersoner och företag. Här kan du få utförlig information om hur civilrätt och delar av offentlig rätt är uppbyggd i olika medlemsstater vad gäller regler kring äktenskapsskillnad, verkställighet av domstolsavgöranden, underhållsskyldighet, alternativa system för tvistlösning, ersättning till brottsoffer, delgivning av handlingar, rättshjälp, konkurs med mera.

Webbplatsen hittar du här.

EU-upplysningen – opartisk information om EU

EU-upplysningen svarar på faktafrågor om EU. Det kan bland annat handla om EU:s organisation, vilka rättigheter man har som EU-medborgare eller enskilda politikområden. EU-upplysningens uppdrag är att möta allmänhetens behov av opartisk EU-information. Det innebär att EU-upplysningen varken driver någon opinionsbildning eller debatt i EU-frågor. Man representerar inte heller några politiska partier, myndigheter eller EU:s institutioner.

Klicka på länken för att komma till sajten.

FIN-NET – vid tvist med en näringsidkare i ett annat EU-land

FIN-NET är ett nätverk av tvistlösningsorgan och ett alternativ till domstolar. De vänder sig främst till konsumenter men även till företag. Här kan du få hjälp om du har en tvist med en näringsidkare i ett annat EU-land i samband med gränsöverskridande köp av finansiella tjänster. Samarbetet i nätverket regleras i ett samförståndsavtal och bygger delvis på en rekommendation från kommissionen.

Mer information om FIN-NET hittar du här.

Hallå Konsument - oberoende vägledning genom Konsumentverket

Hallå Konsument är Konsumentverkets upplysningstjänst som svarar på frågor om köp, varor och tjänster, villkor i avtal, reklamationer, att handla hållbart med mera. 

Gå till Hallå Konsument

Konsumentbyråerna – om du vill ha rådgivning gällande el, försäkring, bank, telefoni, tv och internet

Dessa byråer kan ge dig information och svara på frågor innan du gör ett köp och de kan även hjälpa dig med hur du går tillväga med ett klagomål eller en tvist med ett företag. Länkar till byråerna hittar du här:

SOLVIT – om du anser att en myndighet i något EU/EES-land har hindrat dig från att ta tillvara dina rättigheter på den inre marknaden

Personer, varor, tjänster och kapital ska kunna röra sig fritt över gränserna inom EU. Men ibland tillämpas bestämmelserna om inre marknaden på fel sätt och problem uppstår. SOLVIT kan hjälpa dig om du anser att någon myndighet i något EU/EES-land har hindrat dig från att ta tillvara dina rättigheter på den inre marknaden.

Mer information om SOLVIT hittar du här.