Tvistlösning online

Uppdaterad: 2019-04-05

EU-kommissionen har lanserat en plattform som ska hjälpa konsumenter och näringsidkare att lösa gränsöverskridande tvister på nätet.

En konsument som är missnöjd med en köpt vara eller tjänst inom EU kan istället för att gå till domstol använda sig av en EU-gemensam webbplats, ODR-plattform, för att få sin tvist prövad online. ODR står för ”Online Dispute Resolution”, vilket betyder tvistlösning över internet.

Visste du att...

  • Konsument Europa har utsetts till kontaktpunkt för tvistlösning online?

Genom plattformen slussas tvisten vidare till medlemsländernas nationella alternativa tvistlösningsorgan. Det finns tvistlösningsorgan i samtliga medlemsländer samt Norge och Lichtenstein. De alternativa tvistlösningsorganen i de olika europeiska länderna har blivit särskilt utvalda av medlemsländerna, och föreslagna för EU-kommissionen.

I Sverige finns idag sju godkända nämnder för alternativ tvistlösning.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Till ARN kan du vända dig med många typer av konsumenttvister. För att ARN ska kunna pröva din tvist krävs att din anmälan kommit in inom ett år från den dag då du först klagat till företaget. Beroende på vad din tvist handlar om behöver även vissa värdegränser uppnås. 

Här kan du läsa mer om vilka typer av tvister ARN kan pröva.

Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN)

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) är en branschnämnd som prövar tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. Tvisten kan gälla ett krav på skadestånd eller nedsättning av provisionen. Att få ett ärende prövat i FRN är kostnadsfritt.

Här kan du läsa mer om vilka typer av tvister FRN kan pröva

Nämnden för Rättsskyddsfrågor

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ger dig möjlighet att få ersättning för vissa rättegångskostnader vid tvist. Om du inte är nöjd med bolagets beslut angående denna ersättning kan du vända dig till Nämnden för Rättsskyddsfrågor.

Läs mer på Nämnden för Rättskyddsfrågors webbplats

Personförsäkringsnämnden

Du kan vända dig till Personförsäkringsnämnden om du är missnöjd med ett försäkringsärende som rör liv-, sjuk- eller olycksfallsförsäkring. Det krävs en medicinsk bedömning för att ärendet ska kunna prövas.

Läs mer om Personförsäkringsnämnden på deras webbplats

Sveriges advokatsamfunds Konsumenttvistnämnd

Konsumenttvistnämnden kan pröva tvister som uppstår mellan dig och en advokat eller advokatbyrå, om tvisten avser den juridiska tjänst du beställt. Har du en tvist med en jurist ska du istället vända dig till ARN.

Läs mer om vilka tvister som kan prövas av Konsumenttvistnämnden på Advokatsamfundets webbplats

Sveriges Begravningsbyråers Förbunds (SBF) Reklamationsnämnd

SBF:s reklamationsnämnd har till uppgift att, efter anmälan från konsument med yrkande om ekonomisk ersättning, självständigt bedöma frågor rörande de auktoriserade medlemsbyråernas agerande och ansvar gentemot sina uppdragsgivare, dvs. allmänheten, i samband med begravnings-, gravstens och juridiska uppdrag samt därmed sammanhängande verksamhet.

Läs mer på SBF:s webbplats

Trafikskadenämnden

Trafikskadenämnden prövar rätten till ersättning och ersättningens storlek för trafikskadeoffer eller en anhörig till den som skadats. De bedömer också frågor som samband, preskription och omprövning eller om en skada kan anses ha inträffat i följd av trafik. Syftet med Trafikskadenämndens verksamhet är att den som skadats ska få en rättvis och skälig ersättning utifrån gällande lagstiftning och praxis. Detta oavsett vilket försäkringsbolag som hanterar eller betalar för skadan.

Läs mer på Trafikskadenämndens webbplats

Tvist med svensk näringsidkare?

Om du har en tvist med en svensk näringsidkare ska du inte använda ODR-plattformen, utan anmäla direkt till tvistlösningsorganen via deras webbplats.

Kort om plattformen:

  • Plattformen är användarvänlig och tillgänglig på alla typer av enheter. Konsumenter kan fylla i en klagomålsblankett i tre enkla steg.
  • Plattformen erbjuder användare möjligheten att utföra hela tvistlösningsproceduren över internet.
  • Plattformen är flerspråkig. En översättningstjänst finns tillgänglig, om någon part befinner sig i ett annat europeiskt land.

Ett snabbt och billigt sätt att lösa en tvist

Alternativ tvistlösning är ett snabbt och billigt sätt att lösa en tvist. Det har visat sig att det, i genomsnitt, tar max 90 dagar för ett ärende att bli löst. Europeiska konsumenter som använt sig av alternativ tvistlösning ser positivt på denna möjlighet: 70 % är nöjda med hur deras ärende blev hanterat.

Näringsidkare kan också dra fördel av den nya plattformen, eftersom en alternativ tvistlösningsprocedur besparar dem kostnader för rättstvister, samt hjälper dem att bevara goda kundrelationer.

Mer information

Här hittar du ODR-plattformen.

Här hittar du ett faktablad om ODR-plattformen, (informationen är på engelska).

Här hittar du information om ADR (alternativ tvistlösning) och ODR (tvistlösning över internet) från EU-kommissionen