Reklamationsrätten i Sverige

Uppdaterad: 2016-03-09

Reklamationsrätten är obligatorisk i samtliga EU-länder, Norge och Island. Däremot tillämpas lagen lite olika runtom i Europa.

Hur lång är den lagstadgade reklamationsrätten för nya och begagnade varor?

– Tre år gäller för både nya och begagnade varor.

Om varan är defekt, vem är ansvarig för att den lagas eller byts ut?

– Näringsidkaren är ansvarig. Men var uppmärksam på att webbutiken kan agera mellanhand, och var extra noga med att läsa igenom villkoren när du handlar över nätet. Om du köpt varan av en privatperson gäller reklamationsrätten enbart om en kommersiell mellanhand genomförde försäljningen.

När måste man som konsument meddela näringsidkaren om ett produktfel?

– Konsumenten måste agera ”inom skälig tid”, men det finns ingen specifik tidsgräns. Ett klagomål som framförs inom två månader räknas alltid som att det gjorts inom skälig tid. 

Vem är det som ska bevisa närvaron/frånvaron av fel, och hur lång tid har man på sig för att göra detta?

– Under de första sex månaderna efter försäljningen är det näringsidkaren som måste bevisa att felet inte fanns redan från början (så kallad omvänd bevisbörda). Därefter är det konsumenten som måste bevisa att felet fanns från början (så kallat ursprungsfel). 

Finns det en oberoende part som hjälper konsumenter att bevisa ursprungsfel?

– Som konsument kan man exempelvis be en reparationsverkstad om ett expertuttalande, men det är inte så att verkstaden måste ställa upp och det finns heller inga garantier för att näringsidkaren godtar eventuella bevis eller uttalanden. I händelse av att fallet hamnar i Allmänna reklamationsnämnden kan nämnden välja att godta uttalandet. I domstol kan en domare välja mellan att godta ett befintligt expertuttalande eller att begära in åsikten från en annan, oberoende sakkunnig. 

Vilka korrigerande åtgärder kan man kostnadsfritt kräva som konsument?

– Det finns en hierarki när det kommer till möjliga åtgärder i förhållande till reklamationsrätten. Först och främst kan du som konsument kräva att den felaktiga produkten lagas eller blir utbytt inom rimlig tid och utan extra kostnad för dig. Om varan inte går att laga eller byta ut inom rimlig tid eller utan stort besvär för dig, har du lagstadgad rätt att kräva prisavdrag som svarar mot felet eller hävning av köpet. Du får häva köpet och kräva återbetalning om felet är av väsentlig betydelse för dig. Oavsett, så måste du och näringsidkaren komma överens om en lösning inom rimlig tid från det att näringsidkaren gjordes uppmärksam på felet. 

Får den utbytta/lagade varan tre nya år av reklamationsrätt?

– Nej. Inte själva varan, men den utbytta delen får förlängd reklamationsrätt, om samma fel som har blivit avhjälpt, återkommer. 

Kan konsumenten själv agera mot en importör, mellanhand eller någon annan högre upp i leverantörskedjan? 

– Ja. Om näringsidkaren har gått i konkurs, upphört med sin verksamhet eller utav någon annan anledning inte går att nås, har konsumenten rätt att framställa sina krav direkt till andra i leverantörskedjan istället.

Om det är omöjligt att göra upp i godo med näringsidkaren, hur lång tid har man då på sig att dra ärendet inför rätta?

– Preskriptionstiden är tio år från det att varan levererats till konsument. Från näringsidkarens sida är preskriptionstiden tre år.  

Finns det andra lagstadgade garantier i Sverige till fördel för konsumenten, utöver reklamationsrätten?

– Ja. Det finns en lagstadgad reklamationsrätt om tio år som gäller fel på fast egendom, arbete på mark, byggnader och andra fasta saker.

Tilläggsgaranti- eller försäkring

Det är fritt fram för näringsidkare att erbjuda en tilläggsgaranti- eller försäkring till konsument. Näringsidkaren bestämmer själv villkoren för tilläggsgarantin/-försäkringen, men har inte möjlighet att påverka den lagstadgade reklamationsrätten.

Vem ansvarar för att tilläggsgarantin- eller försäkringen tillämpas?

– Den part som erbjudit garantin/försäkringen; vilket kan vara näringsidkaren, en producent eller liknande. I vilket fall ska du som konsument alltid hänvisa till den dokumentation som föreligger.

Hur lång löptid har en genomsnittlig tilläggsgaranti- eller försäkring?

– Ett till fem år. Ju dyrare varan är, desto längre brukar den utökade garantin/försäkringen vara. Ofta är den utökade garantin/försäkringen knuten till en särskild del av varan.

Kostar det något med en tilläggsgaranti- eller försäkring?

– Inte nödvändigtvis. Näringsidkaren kan välja att ta extra betalt, men denne kan även välja att den utökade garantin/försäkringen gäller alla och inte kostar något utöver själva varans pris.

Måste tilläggsgarantin/-försäkringen bekräftas skriftligen för att gälla?

– Näringsidkaren måste förse konsumenten med information om den utökade garantin/försäkringen i ett skriftligt dokument eller i annan varaktig och tillgänglig form. Informationen ska ges på ett klart och tydligt sätt.

Vilken information behöver man som konsument för att kunna tillämpa tilläggsgarantin/-försäkringen?

– Detta bestäms av garantins villkor.