stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Reklamera en vara

Uppdaterad: 2019-12-12

Att reklamera innebär att du kontaktar säljaren och berättar att du inte är nöjd med en vara eller en tjänst som du har köpt. Inom EU har du minst två år på dig att reklamera.

I och med EU-direktivet 1999/44/EG har konsumentköpreglerna i de olika EU-länderna harmoniserats; alltså ändrats så att de liknar varandra. Direktivet är ett minimidirektiv vilket betyder att medlemsländerna får ha ännu strängare nationella bestämmelser om de vill.

Reklamationsrätt

Enligt EU-direktivet har du rätt att, i de flesta EU-länder, reklamera ett fel på en vara upp till två år efter köpet. Medlemsstaterna har dock rätt att i sin nationella lagstiftning bestämma om längre reklamationsrätt vilket bland annat Sverige har gjort med tre års reklamationsrätt.

När är en vara felaktig?

Det är inte säkert att en vara i lagens mening är felaktig bara för att du är missnöjd med dess kvalitet. Utgångspunkten är att säljaren ska leverera en vara som är avtalsenlig. För att minska utrymmet för tveksamheter finns det en definition på vad "fel" är. En vara är felaktig i följande fall:

När varan inte överensstämmer med avtalet

 • När den inte stämmer överens med den beskrivning som säljaren har lämnat
 • När den inte har samma egenskaper som den vara som säljaren har visat dig som prov eller modell
 • När den inte är lämpad för de ändamål den i allmänhet används för, exempelvis en regnkappa som inte är vattentät
 • När den inte är lämpad för det särskilda ändamål du tänkt använda varan till och som du har informerat säljaren om och som denne har godtagit

Om installationen orsakar fel

 • Om säljaren vid köpet åtagit sig att installera varan, anses varan felaktig om brister i installationen orsakar fel. Det här handlar i första hand om sådana situationer där leverans och installationen ingår i köpet av till exempel tvätt- och diskmaskiner.
 • Om varan ska installeras av dig och om den oriktiga installationen beror på brister i installationsanvisningarna.

Vid felaktiga löften

 • Varan är felaktig om dess egenskaper inte stämmer överens med vad säljaren har lovat. Det gäller både muntliga och skriftliga uppgifter, liksom reklam i olika former. Säljaren undgår ansvar om han kan visa att uppgifterna har rättats i tid eller att uppgifterna inte har inverkat på köpet.
 • Säljaren är också ansvarig för uppgifter som har lämnats av tillverkaren eller dennes företrädare. För sådana uppgifter kan säljaren undgå ansvar om han visar att han varken kände till eller borde ha känt till uppgifterna.

När är säljaren ansvarig?

För att en säljare ska hållas ansvarig för felet på en vara måste felet ha funnits vid leveransen. Fel som visar sig inom sex månader efter det att varan levererades förutsätts ha funnits vid leveransen om inte annat visas. Om felet visar sig först senare måste konsumenten kunna bevisa att felet funnits redan vid leveransen, det vill säga att det är ett så kallat ursprungligt fel.

Undantag

Säljaren är inte ansvarig för fel som konsumenten kände till eller som han eller hon rimligtvis borde ha haft kunskap om när avtalet ingicks, eller om felet har sitt ursprung i material som tillhandahållits av konsumenten. Ett fel som till exempel beror på en vanvård, onormalt bruk (handhavandefel), olyckshändelse eller liknande förhållande kan säljaren inte hållas ansvarig för.

Dina rättigheter vid fel på varan

Om det skulle vara fel på din vara har du i första hand rätt att få den reparerad eller utbytt. Reparation eller byte skall ske kostnadsfritt, det vill säga att du inte ska behöva ha utgifter för frakt-, arbets- eller materialkostnader för att återställa varan till avtalsenligt skick. Reparationer och byten ska göras inom rimlig tid och utan väsentlig olägenhet för dig.

Om reparation eller byte inte kommer ifråga, inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för dig, har du rätt att kräva ett lämpligt prisavdrag eller häva avtalet. Hävning av avtalet betyder att säljaren betalar tillbaka alla pengar som du har betalat mot att du lämnar tillbaka varan. Du har dock inte rätt att häva avtalet om felet är obetydligt.

Rättigheterna kan inte avtalas bort

Avtalsvillkor eller överenskommelser som du ingår med säljaren innan du upptäcker felet och som begränsar eller åsidosätter dina rättigheter är inte bindande. Medlemsländerna får dock, när det gäller begagnade varor, föreskriva att säljaren och konsumenten får komma överens om vissa avtalsvillkor eller ingå överenskommelser med kortare ansvarstid för säljaren än två år. Ansvarstiden får dock inte understiga ett år.

Vill du reklamera en vara?

 • För att få felet tillrättat måste du så fort som möjligt meddela säljaren att du inte godtar varan. I vissa medlemsländers nationella lagstiftning står det att man måste reklamera felet senast inom två månader efter det att man har märkt eller borde ha märkt felet.
 • Förklara varför du anser att varan är felaktig.
 • Reklamationen ska helst göras skriftligt.
 • Säljaren måste få möjlighet att göra rättelse. Du kan exempelvis inte först låta någon annan reparera varan och sedan kräva säljaren på beloppet.