Krav för att få ingå distansavtal

Uppdaterad: 2014-11-19

  • Uppgifterna ovan, i avsnittet om informationskrav, måste vara klart synliga och tillgängliga för konsumenten. De måste vara skrivna på ett klart och tydligt sätt.

  • Om beställningen innebär att konsumenten måste betala måste du säkerställa dig om att konsumenten uttryckligen godtar att beställningen innebär en betalningsskyldighet, t.ex. genom att kräva att konsumenten klickar på en knapp som är märkt ”bekräfta köp”, ”betala nu” etc. Om konsumenten inte uttryckligen samtyckt är konsumenten inte bunden av avtalet.

  • Du måste förse konsumenten med en bekräftelse på att avtalet ingåtts. De villkor som gäller för avtalet måste göras tillgängliga för konsumenten på ett sätt som tillåter konsumenten att lagra och återskapa dem. Bekräftelsen måste förses på ett varaktigt medium inom skälig tid från tidpunkten då avtalet ingåtts och senast vid leverans av varorna eller innan tillhandahållandet av tjänsten börjar. Du kan skicka e-post till konsumenten med denna information.