stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Dina rättigheter vid e-handel

Uppdaterad: 2019-07-04

Alla EU-länder har infört regler om konsumentskydd vid distansförsäljning genom ett EU-direktiv.

Den 13 juni 2014 började EU:s nya konsumenträttsdirektiv (2011/83/EU) att gälla. Direktivet är ett så kallat fullharmoniseringsdirektiv. Detta betyder att medlemsstaterna, i sin nationella lagstiftning, inte får ha bestämmelser som avviker från direktivet (om inget annat anges i direktivet).

Ett distansavtal är när du och näringsidkaren inte träffas personligen. För att lagen ska vara tillämplig krävs att näringsidkaren och konsumenten har ingått avtalet med stöd av ett organiserat system för distansförsäljning. Exempel på distansavtal är postorder, TV-shopping, telefonförsäljning och e-handel.

Det finns vissa undantag från direktivets tillämpningsområde. Direktivet gäller exempelvis inte distansavtal som avser:

 • spelverksamhet där insats med penningvärde görs i hasardspel (lotterier, kasinospel och vadslagningar),
 • finansiella tjänster, exempelvis kredit- och försäkringsavtal
 • paketresor
 • prenumerationer på dagligvaror som livsmedel eller drycker
 • passagerartransporttjänster (med undantag för vissa av direktivets bestämmelser om betalningar)

Informationskrav vid distanshandel              

Följande information måste finnas på en webbplats som marknadsför varor och tjänster till konsumenter inom EU:

 • företagets namn och adress
 • varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper
 • varans eller tjänstens pris, inklusive skatter och avgifter samt eventuell handpenning
 • eventuella leveranskostnader
 • sättet för betalning och leverans samt leveranstid
 • din ångerrätt, se vår artikel om ångerrätt.
 • din reklamationsrätt, eventuell garanti och kundtjänst
 • kostnader för att använda tekniker för distanskommunikation för ingående av avtalet, när kostnaderna inte är beräknade efter normaltaxa
 • hur länge erbjudandet gäller
 • i tillämpliga fall, avtalets löptid och villkor för uppsägning
 • vid köp av digitalt innehåll: funktion och användning av tekniska skyddsåtgärder för digitalt innehåll samt driftskompabilitet med maskin- och programvara
 • förfarande för klagomål och prövning utanför domstol.

Formella krav för distanshandel

Informationen ska lämnas eller göras tillgänglig för konsumenten på det sätt som är lämpligt för det medel för distanskommunikation som används på ett klart och begripligt språk. Om informationen lämnats på ett varaktigt medium ska den vara i väl läsbar form.

Om avtalet ingås elektroniskt och innebär en betalningsskyldighet ska näringsidkaren tydligt och väl synligt informera dig om varans eller tjänstens egenskaper, det sammanlagda priset, avtalets löptid och villkor för uppsägning.

Om näringsidkaren inte har märkt "beställningsknappen" med tydlig information om betalningsskyldighet ska konsumenten inte vara bunden av beställningen.

Om avtalet ingås med hjälp av ett medel för distanskommunikation som medger ett begränsat utrymme eller en begränsad tid för att visa informationen, ska näringsidkaren, innan ett avtal ingåtts, åtminstone lämna förhandsinformation om

 • varans eller tjänstens huvudskapliga egenskaper,
 • namn och adress till den som ångerrätten kan utövas mot
 • det sammanlagda priset
 • hur du ska göra om du vill ångra dig 
 • avtalets löptid och villkoren för uppsägning.

Näringsidkaren ska ge dig bekräftelse på det ingångna avtalet på ett varaktigt medium, inom rimlig tid efter ingående av avtalet eller senast vid leverans. Bekräftelsen ska innehålla all information som näringsidkaren ska lämna vid distansavtal (se ovan) om näringsidkaren inte lämnat informationen på ett varaktigt medium innan avtalet ingicks.

Vid köp av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium, ska bekräftelsen även innehålla en bekräftelse på konsumentens uttryckliga förhandssamtycke och medgivande att därigenom förlora ångerrätten.

Leveranstid

Näringsidkaren ska lämna varan utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar efter det att avtalet ingåtts. Det är möjligt att avtala om en annan leveranstid.

Om näringsidkaren inte levererar i tid och detta inte beror på dig, ska du påminna om leverans inom en ytterligare lämplig tidsperiod. Om du fortfarande inte får varan levererad inom angiven tilläggstid har du rätt att häva avtalet och få pengarna tillbaka utan onödigt dröjsmål.

Leveranskostnader

Om näringsidkaren inte har informerat dig om leveranskostnader och ytterligare avgifter, behöver du inte betala dessa.