stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Konsumenter diskrimineras vid gränsöverskridande köp

2013-11-29

Konsument Europa får allt oftare in frågor och klagomål från konsumenter som blivit besvikna när de försökt köpa en vara eller tjänst från ett företag i ett annat EU-land. 

En ny rapport från ECC-nätverket visar att konsumenter allt oftare stöter på problem när de försöker handla eller utnyttja gränsöverskridande tjänster på den inre marknaden, exempelvis att man vägras leverans eller tvingas betala ett högre pris på grund av att man kommer ifrån eller bor i ett annat EU-land.

I rapporten “Enhanced Consumer Protection – the Services Directive 2006/123/EC” analyseras de klagomål om diskriminering som rapporterats in till ECC-nätverket mellan åren 2010 och 2012, och rapporten belyser de praktiska svårigheter som konsumenter upplevt när de försökt utnyttja gränsöverskridande tjänster på EU:s inre marknad.

EU:s tjänstedirektiv (2006/123/EG) förbjuder diskriminerande villkor som grundas på tjänstemottagarens nationalitet eller bostadsort. Direktivet ska göra det lättare för konsumenter att köpa tjänster från andra EU-länder och konsumenternas möjlighet att dra nytta av tjänsterna får alltså inte inskränkas på dessa grunder.

I rapporten redovisas följande slutsatser:

  • 222 klagomål rörande diskriminering av tjänstemottagare har rapporterats in till ECC-nätverket. Det kan finnas ett mörkertal eftersom det visat sig att många konsumenter inte känner till dessa regler.

  • Fler klagomål rör diskriminering på grund av bostadsort än nationalitet. Över 75 procent av de inrapporterade klagomålen rör diskriminering på grund av konsumentens bostadsort.

  • Leveransvägran var den vanligaste orsaken till att konsumenterna klagade, följt av prisskillnader och andra skillnader i villkoren för tillträde, den vanligaste försäljningskanalen där diskriminering upplevts var e-handel.

  • Oftast konfronteras konsumenter av diskriminerande behandling när de försöker köpa elektroniska artiklar, kläder och digitala nedladdningsprodukter (74 procent). Andra problematiska områden var turism- och fritidstjänster (21 procent) och biluthyrning och uthyrningstjänster (5 procent).

  • Ett betydande problem som noterades var den bristande medvetenheten om konsumenternas skydd enligt tjänstedirektivet, inte bara bland konsumenterna själva utan även bland tjänsteleverantörer och behöriga tillsynsmyndigheter.

  • I mer än 32 procent av ärendena behövdes direkt ingripande av ECC-nätverket. Ett lyckat resultat uppnåddes i nästan 50 procent av fallen, och åtta tjänsteleverantörer ändrade sina affärsmetoder efter ECC-nätverkets ingripande.

Länk till rapporten hittar du intill den här sidan.

För ytterligare information om rapporten och dess innehåll, vänligen kontakta:


Jolanda Girzl, 054-19 40 52