stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Alternativ tvistlösning - viktigt för flygpassagerare

2013-02-06

Rapport från ECC-nätverket visar att förekomsten av väl fungerande alternativa tvistlösningsorgan (ADR - Alternative Dispute Resolution) är nyckeln för att nå ett stort antal tillfredsställande lösningar för konsumenter. 

Flygpassagerares rättigheter ligger i topp gällande statistiken av gränsöverskridande konsumentklagomål och har, med anledning av 20-årsdagen av EU:s inre marknad, definierats som en av utmaningarna för framtiden.

ECC-nätverket specialiserar sig på att hantera gränsöverskridande konsumentklagomål och flygfrågorna, som ofta har en gränsöverskridande karaktär, utgör en stor del av klagomålen, (cirka 20 procent. Vulkanutbrottet på Island och följderna av stängningen av EU:s luftrum var utgångspunkten för medlemsstaterna att fokusera på möjligheterna till alternativ tvistlösning i denna sektor.

Tyvärr är de lösningar som föreslås av många flygbolag inte helt tillfredsställande eftersom de inte tar hänsyn till de bestämmelser som ska tillämpas. (Montrealkonventionen, förordning 261/2004 och avgöranden i EU-domstolen (Sturgeon och Nelson-fallen).

ECC-nätverkets rapport, som du hittar intill den här sidan, visar en översikt över den nuvarande situationen när det gäller alternativ tvistlösning som hanterar ärenden gällande flygpassagerares rättigheter, och utvecklar en praxis genom sina rekommendationer.

Slutsatser av rapporten

 • Alternativ tvistlösning (ADR) har ännu inte nått sin fulla potential. Särskilt inte gällande flygsektorn.
 • Tillgången till tvistlösning varierar avsevärt från land till land - undersökningen visar att det inte finns något gemensamt alternativt tvistlösningsorgan gällande flygsektorn inom EU, Island och Norge.
 • Deltagandet är inte obligatoriskt - flygbolag deltar inte alltid i förfarandet.
 • ADR-besluten är inte bindande och tvistlösningsorganets kompetens och deras rättsliga grund för beslut varierar avsevärt.
 • Flera länder har inga alternativa tvistlösningsorgan gällande flygsektorn. Detta kan bero på inställningen till alternativ tvistlösning, nationella vanor och traditioner, den administrativa organisationen, konsumentrepresentationssystem etc. som finns i respektive land.

Rekommendationer

ECC-nätverket har, baserat på resultaten i denna rapport, tagit fram rekommendationer och bästa praxis för utveckling av alternativ tvistlösning i flygsektorn:

 • Alternativa tvistlösningsorgan, ECC-nätverket och nationella tillsynsmyndigheter bör samarbeta för att:
  - ge effektiv hjälp och se till att EU: s regelverk efterlevs
  - övervaka sektorn och göra flygfrågorna lättare att förstå och hantera
 • Alternativa tvistlösningsorgan måste ha goda kunskaper gällande flygfrågor
 • Alternativa tvistlösningsorgan och nationella tillsynsmyndigheter bör även utveckla ett samarbete gällande tekniska frågor.