Rätt till kompensation om ditt flyg är försenat

2012-10-23

EU-domstolen har idag levererat en dom där man bekräftar den tidigare s.k. ”Sturgeon”-domen som ger flygpassagerare vars flyg är försenat med mer än tre timmar, rätt till ersättning utifrån förordningen (EG) nr 261/2004. 

Vad domstolen menar är att situationer då man får sitt flyg inställt nära planerad avgång, eller när man kommer kraftigt försenad fram till sin slutdestination, är jämförbara då passagerarna i båda situationerna lider samma typ av skada, det vill säga tidsförlust.

Vidare fastställer domstolen att den ekonomiska skada passagerare lidit till följd av förseningen utgör grund för ersättning utifrån Montrealkonventionen, vid sidan av förordning (EG) nr 261/2004.

Domstolen bekräftar också den tidigare fastslagna principen att så kallade ”extraordinära omständigheter” frigör flygbolagen från ersättningsskyldigheten enligt förordningen (EG) nr 261/2004. Bevisbördan ligger dock på flygbolaget att visa att sådana omständigheter rått vid tillfället.