stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Plastikkirurgi utomlands

2011-03-01

UPPDATERAD 2017-09-06. Som patient har man alltid ett eget ansvar att skaffa sig så mycket information som möjligt om den plastikoperation man tänker genomgå. 

Att försäkra sig om att komma till rätt kirurg och rätt klinik är två av de viktigaste åtgärderna för den som överväger att genomgå en plastikoperation utomlands. Detta kan vara svårt inte minst på grund av språkbarriären och även beroende på marknadsföring som ibland lovar för mycket.

European Consumer Centre, ECC-nätverket, arbetar inte med dessa frågor. Därför kan Konsument Europa endast ge allmän information och kontaktuppgifter till olika myndigheter. I Sverige tog Socialstyrelsen över patientklagomålshanteringen från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) den 1 januari 2015. I Sverige finns Patientlagen som trädde i kraft den 1 januari 2015. Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja
patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Vad bör man då som konsument tänka på när man köper medicinska tjänster/plastikkirurgi utomlands?

Precis som i Sverige finns det i utlandet föreningar för olika läkarspecialiteter. I Sverige heter föreningen för estetisk plastikkirurgi Svensk förening för estetisk plastikkirurgi. I varje land finns den lokala motsvarigheten till denna typ av förening. Översatt till engelska heter dessa föreningar oftast The + landets namn + Society for aesthetic alt. Cosmetic surgery. I vissa länder inryms hela den plastikkirurgiska specialiteten i en gemensam förening, som i Polen där föreningen heter The Polish society of plastic, reconstructive & aesthetic Surgery.

Ställ frågor till kirurgen

Hur man kontrollerar kirurgens bakgrund skiljer sig från land till land, men du bör fråga din tilltänka kirurg om hur det förhåller sig kring hans/hennes formella kompetens och erfarenhet av estetisk plastikkirurgi. Du bör också fråga hur många ingrepp, av den karaktär du vill ha utfört, kirurgen personligen genomfört. Be att få se bilder av referenspatienter.

Checklista inför plastikkirurgi utomlands

Som patient är det ditt ansvar att ta reda på följande:

  • Det aktuella ingreppet i allmänhet. Det är viktigt att ha ett kontrakt som innehåller alla detaljer. Vem som är avtalspart, ansvarsfördelningen, innehållet av tjänsten, vilken metod som används, eftervård/uppvakning, utlovade garantier mm.
  • Vilken metod som kommer användas (typ av; snitt, anestesi, stygn). Försäkra dig alltid om att ingreppet kommer att utföras med en beprövad och vedertagen metod och om implantat används att dessa kommer från en etablerad tillverkare.
  • Riskerna för biverkningar och komplikationer.
  • Behovet av eftervård och restriktioner efter operation.
  • Kirurgens fullständiga namn, utbildning, specialistkompetens, erfarenhet av det aktuella ingreppet och medlemsstatus i den lokala specialistföreningen för estetisk plastikkirurgi. Kontrollera uppgifterna!
  • Kostnaden för operationen och i detalj vad som ingår i denna kostnad.
  • Vem som står för kostnaden vid behov av en ny operation alternativt annan vård.
  • Möjlighet till kontakt med referenspatienter och att få ta del av referensbilder.

Ta alltid referenser

Begär alltid referenser på den klinik du planerar att opereras vid och kontrollera att samtliga led i operationen är väl fungerande: plastikkirurg, narkosläkare, övrig personal, utrustning, övervakning under och efter operationen. Lämna alltid utförlig information i hälsodeklarationen om eventuella allergier, tidigare sjukdomar och annat som kan vara viktigt för läkaren och kliniken att veta inför operationen. Ta kontakt med personer som tidigare opererat sig på kliniken och fråga om de är nöjda.

Ta reda på betalningsupplägget

I normalfallet betalar du en handpenning på operationsbeloppet till kliniken i samband med att du bokar in din operationstid. Sedan betalar du resterande belopp för din plastikoperation i samband med att du skrivs ut från kliniken. Ha inte bråttom utan fundera ordentligt kring ditt beslut och var medveten om att varje operation innebär en risk. Uppföljning och behandling av komplikationer är svårare att göra om kliniken ligger utomlands. Bra är att genomföra ett konsultationsbesök hos en svensk plastikkirurg som ger dig information om ingreppet och där du kan ställa frågor om vilka risker och möjligheter operationen innebär.

Marknadsföring

Huvudregeln vid all marknadsföring är att den ska vara sann. Den får inte vilseleda en konsument, det vill säga konsumenter får inte bli lurade. I bedömningen av om marknadsföringen är sann åligger det den som marknadsför att dessutom bevisa att det som sägs är sant. Tyvärr förekommer det att marknadsföring kan vara vilseledande. Det är därför viktigt att noga granska det som står och undersöka att det stämmer överens med verkligheten. Detta är extra viktigt då det handlar om köp av till exempel tjänster som innebär att hälsan påverkas. Gör en noggrann undersökning av fakta innan du beslutar dig för att köpa tjänsten och kontakta även referenser för att höra hur de har upplevt köpet.