EU-kommissionen ger vägledning för att öka förtroendet för delningsekonomin

2016-06-08

Delningsekonomin ökar inom EU, men reglerna varierar i de olika länderna och detta skapar osäkerhet för traditionella operatörer, nya tjänsteleverantörer och konsumenter. Osäkerheten leder till att innovation, nya arbetstillfällen och tillväxt bromsas.

EU-kommissionen vill därför vägleda EU-länderna och bidra till en balanserad utveckling av delningsekonomin, i enlighet med strategin för den inre marknaden.

Vad är delningsekonomi?

Delningsekonomi är olika arrangemang för att hyra, dela eller låna saker istället för att själv äga dem. Det kan även handla om att ta del av tjänster, byta och ge bort saker.

EU-kommissionären Elżbieta Bieńkowska, som ansvarar för inre marknaden, entreprenörskap samt små och medelstora företag, säger att delningsekonomin innebär en möjlighet för konsumenter, företagare och företag, förutsatt att vi tar vara på den. Hon säger även att om den inre marknaden är splittrad mellan olika länder eller till och med mellan olika regioner, finns en risk för att hela EU förlorar.

I meddelandet En europeisk agenda för delningsekonomin beskrivs hur EU:s befintliga lagstiftning ska tillämpas på denna sektor. De största problemen för marknadsaktörer och myndigheter diskuteras också. Dessa är:

  • Vilka krav för marknadstillträde får ställas?
  • Vem bär ansvaret vid eventuella problem?
  • Hur skyddas EU:s konsumentlagstiftning användarna?
  • När rör dig sig om anställningsförhållanden?
  • Vilka skatteregler gäller?

I meddelandet uppmanas EU-länderna att se över och, vid behov, ändra befintlig lagstiftning i enlighet med den vägledning som ges i det. Kommissionen kommer att övervaka lagstiftningens, ekonomins och näringslivets utveckling.

Läs hela pressmeddelandet här