EU-kommissionen vill skärpa tillsynen mot vilseledande marknadsföring

2013-03-20

Den 14 mars 2013 presenterade EU-kommissionen en rad åtgärder för att sätta stopp för aggressiva affärsmetoder inom EU, exempelvis falska gratiserbjudanden, tomma lockerbjudanden för produkter som inte finns att tillgå, och reklam riktad till barn. 

Initiativet att skärpa tillsyn av bestämmelserna om otillbörliga affärsmetoder är ett led i kommissionens insatser för att öka konsumenternas förtroende inom ramen för en ny konsumentpolitisk handlingsplan för EU.

Det bristande konsumentförtroendet för handel över EU:s gränser innebär att den inre marknadens potential inte utnyttjas. Kommissionen vill, särskilt vid handel över gränserna, se till att konsumentskyddsbestämmelserna efterlevs.

– Jag vill ha nolltolerans för oseriösa näringsidkare så att konsumenterna exakt vet vad de köper och inte blir lurade, säger Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor.

Kommissionen kommer att agera i större utsträckning för att skärpa samarbetet mellan de nationella tillsynsmyndigheterna genom att

  • stärka det europeiska konsumentskyddsnätets effektivitet och fortsätta att främja samordnade tillsynsåtgärder (gemensamma marknadskontroller, så kallade sweeps),
  • bistå medlemsstaterna att effektivt tillämpa direktivet med vägledning och förmedling av bästa praxis,
  • utveckla indikatorer för efterlevnad av bestämmelserna för att upptäcka brister och misslyckanden som kräver ytterligare utredning och/eller avhjälpande åtgärder, och
  • genomföra regelbundna seminarier tillsammans med de nationella tillsynsmyndigheterna och fortbildning för personal inom tillsynsmyndigheterna och domstolsväsendet.

Hela pressmeddelandet hittar du intill den här sidan.