Europeiskt småmålsförfarande

Uppdaterad: 2016-02-04

Europeiskt småmålsförfarande är ett domstolsförfarande som har som syfte att både förenkla och skynda på lösningen av tvister som rör ett mindre värde, och som är gränsöverskridande.

Bild på kvinna och man i möte

För att denna förordning ska kunna tillämpas måste vissa kriterier vara uppfyllda.

  • Tvisten måste vara gränsöverskridande, det vill säga att om talan väcks i en domstol så måste en av parterna bo, eller ha sitt hemvist, i en annan medlemsstat.
  • Tvisten får inte röra sig om ett högre belopp än 2 000 euro.
  • Vissa typer av tvister är helt undantagna från förordningen, till exempel konkurser och tvister som rör arbetsrätt.

En dom av till exempel en spansk domstol i ett europeiskt småmålsförfarande ska både erkännas och verkställas i Sverige precis som om det vore en dom från en svensk domstol.

En ansökan som inleder ett europeiskt småmålsförfarande lämnas in till en tingsrätt (under förutsättning att den tingsrätten är behörig att pröva tvisten). Detta enligt den svenska lagstiftning som har införts i anslutning till förordningen, lag om europeiskt småmålsförfarande (SFS 2008:1038).

Länk till lagen och till EU-förordningen om europeiskt småmålsförfarande hittar du intill den här sidan.